gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение относно: Такса куче (села)


Публикувано на 05 март 2010 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Общинска администрация Силистра, напомня на собствениците на домашни кучета, че Закона за местните данъци и такси и Закона за ветеринарномедицинската дейност, задължава СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА ДА ЗАПЛАТЯТ ГОДИШНА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДОМАШНО КУЧЕ. Стойността на таксата за 2010 г. определена с решение на Общински съвет Силистра за селата от община Силистра е 3 (три лева ).Тя се заплаща в кметството на съответното село или на касата на общинска данъчна служба , ет.1 в сградата на общинска администрация Силистра (входа на Общината до Районна прокуратура). Телефон за допълнителна информация 086/816 202.
Заплатилите таксата до 31.03.2010 г. не дължат лихви върху годишната такса.

Освободени от такса са:
1. кучета на инвалиди; ( удостоверява се с протокол от ТЕЛК )
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета; (удостоверява се с нанесени данни от ветеринарния лекар в паспорта на кучето)
6. ловни кучета ( удостоверява се с удостоверение, издадено от д-р Хараланов, след регистрацията на кучето в Ловно-рибарско дружество „Сокол 1”тел. 0898419790)

Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да се явят в кметството, за да подадат декларация и копие от документ удостоверяващ правото за освобождаване от такса.Контрол върху задължението на собствениците на домашни кучета се упражнява от упълномощени от общинската администрация лица и органите на МВР.
Глобата за неплатена годишна такса е в размер от 20 до 40 лв.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=245
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=245