gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 14.02.2018 г.


Публикувано на 14 февруари 2018 г.


ДО:
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД" ЕООД
УЛ. "ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ" № 1, ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж"Едноетажна пристройка, допълващо застрояване към сграда с идентификатор 66425.514.502.24", находящ се в ПИ с идентификатор 66425.514.502 по КККР на гр. Силистра, ПЗ "Запад", ул. Харалампи Джамджиев" № 1 е съставен Констативен акт № 2/17.01.2018 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл.225 а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Констативен акт № 2/17.01.2018 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 15.02.2018 г.

Настоящето съобщение беше залепено на строежа и на таблото в сградата на Община Силистра на 14.02.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2452
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2452