gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №130 / 20.12.2017 г.


Публикувано на 16 февруари 2018 г.


ДО
Гюнайдън Сами Мехмед
Собственик на ПИ66425.501.1661 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото Съобщение № 130/20.12.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс , т.к. заинтересуваното лице не са намерени на посочения адрес.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ­­­­130
гр. Силистра 20.12.2017 г.

Община - Силистра СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 130 от 20.12.2017 г. на Гюнайдън Сами Мехмед за строеж на "Изграждане на водопроводно и канализационно отклонение за захранване на две еднофамилни двуетажни жилищни сгради" , местоположение ПИ66425.501.3014, ПИ66425.501.1661 КККР на гр. Силистра.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до началника на РДНСК-СЦР, гр. Русе, ул."Отец Паисий" № 5, п.к. 44 в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2457
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2457