gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-303/ 16.02.2018 г.


Публикувано на 22 февруари 2018 г.


ДО
Неизвестен собственик на
ПИ 66425.501.3249
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-303/16.02.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. липсва информация по КРНИ за собственика на имота.  

З А П О В Е Д
№ ЗК-303
гр. Силистра  16.02.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация   за УПИ ІХ-3250,3251, в кв. 97 по плана на  ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2466
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2466