gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 06.03.2018 г.


Публикувано на 06 март 2018 г.


ДО:
РОСИЦА ВЪЛКОВА КОСТАДИНОВА
УЛ. "ХАН АСПАРУХ" № 25, ЕТ. 2, АП. 4
ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж  "Монтаж на отоплителна инсталация"в избено помещение в жилищен блок, находящ се на адрес: ул. "Хан Аспарух" № 25, гр. Силистра е съставен Констативен акт № 4/05.02.2018 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл.225 а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Констативен акт № 4/05.02.2018 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 07.03.2018 г.

Настоящето съобщение беше залепено на строежа и на таблото в сградата на Община Силистра на 06.03.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2469
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2469