gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-204 / 01.02.2018 г.


Публикувано на 07 март 2018 г.


ДО
Орлин Наков Симов
ул. "Младост1" № 18,ет.8,ап.38
гр. София

Настоящото Заповед №ЗК-204/01.02.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-204
гр. Силистра 01.02.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП - изменение на план за регулация за УПИ V-2297,2298,2299,2300,2301, в кв. 29 по плана на ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2471
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2471