gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №ЗК-309 / 09.03.2018 г.


Публикувано на 09 март 2018 г.


ДО
Йорданка Иванова Николова
ул. "Лазурна" № 12 ет. 2 ап. 5
с. Айдемир

Настоящото съобщение № ЗК-309/09.03.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: с.Айдемир, ул. "Лазурна" № 12 ет. 2 ап. 5 , видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00HMKS 8.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-309
гр.Силистра 09.03.2018г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-309 от 20.02.2018г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 19, изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VII19 в кв. 4, по плана на с. Бабук, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2481
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2481