gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 21.03.2018 г.


Публикувано на 21 март 2018 г.


Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж"Заграждение под балкона на ап. № 3", находящ се многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Силистра, ул. "Серес" № 1, ПИ с идентификатор 66425.501.8607 по КККР на гр. Силистра, с възложител Иван Войков Русев, от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-354/26.02.2018 г. за премахване на незаконният строеж.

Със съдържанието на Заповед № ЗК-354/26.02.2018 г. може да се запознаете в сградата на Обшина Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок, считано от 22.03.2018 г.

Настоящето съобщение беше залепено на строежа и на таблото в сградата на Община Силистра на 21.03.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2484
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2484