gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобшение за издаване на подробен устройствен план


Публикувано на 16 март 2010 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройството на територията съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.128, ал.3 от същия закон, е издала разрешения да бъде изработен подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична централа в имот №053032 в землището на с.Смилец с EKATTE 67526, Община Силистра.

Кмет на Община Силистра:
/инж.Иво Андонов/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=249
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=249