gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявява конкурс за длъжността Началник - отдел "Правно - Нормативно обслужване и обществени поръчки"


Публикувано на 16 март 2010 г.


ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
НАЧАЛНИК – ОТДЕЛ „ПРАВНО – НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование Висше – Икономическо или юридическо, образователна степен „бакалавър”;
- Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 5 години
При заемане на длъжността се определят:
- Присъден ранг за заемане на длъжността – III-ри младши
- Вид правоотношение – служебно

II. Допълнителни изисквания:
- Компютърна грамотност – EXCEL, WORD

III. Начин на провеждане на конкурса: чрез ТЕСТ и интервю

IV. Минимален размер на основната заплата – 363 лв.

V. Кандидатите да представят следните документи:
- Заявление по образец;
- Професионална автобиография – европейски формат;
- Документ за завършено висше образование;
- Копие от документи за трудов стаж;
- Копие от документ за компютърна грамотност;
- Копие от лична карта
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС.

Заявлението и документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в стая 204 на Община Силистра, сектор „Човешки ресурси”, в срок до 16:00 часа на 25.03.2010г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=250
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=250