gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-380 / 01.03.2018 г.


Публикувано на 28 март 2018 г.


ДО
Стефан Недялков Стефанов
ул. "Серес " № 9,вх.А
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-380/01.03.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-380
гр. Силистра 01.03.2018 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за застрояване за ПИ№66425.507.282 по КККР на гр. Силистра ,местност "Орта Борун" общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2502
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2502