gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 11.03.2018 г.


Публикувано на 11 април 2018 г.


ДО:
РОСИЦА ВЪЛКОВА КОСТАДИНОВА

УЛ. "ХАН АСПАРУХ" № 25, ЕТ. 2, АП. 4

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за констатиран незаконен строеж"Монтаж на отоплителна инсталация" в избено помещение в жилищен блок, находящ се на адрес: ул. "Хан Аспарух" № 25, гр. Силистра, по реда на чл.225 а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК- 455/15.03.2018 г., за премахване на строежа.

Със съдържанието на Заповед № ЗК- 455/15.03.2018 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок, считано от 12.04.2018 г.

Настоящето съобщение беше залепено на строежа и на таблото в сградата на Община Силистра на 11.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2512
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2512