gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение във връзка с плащането на местните данъци и такси за текущата 2010г.


Публикувано на 19 март 2010 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,
Във връзка с плащането на местните данъци и такси за текущата 2010г. Ви уведомяваме, че:

1. Може да заплатите данък превозни средства за 2010г. на касите в Общинска данъчна служба или по банков път. На предплатилите пълния размер на данъка в срок до 31 март, се прави отстъпка от 5 %.

2. До 30 април е срокът за първа вноска на данък сгради и такса битови отпадъци. Ако предплатите пълния размер на данъка до тази дата, ползвате отстъпка от 5 %.

3. Съгласно промените в Закона за местните данъци и такси, данъкът върху нежилищните имоти на юридически лица ще се определя върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от началото на 2011г.

До 30 юни 2010г. юридическите лица трябва да подадат декларации по чл. 14 от ЗМДТ за нежилищните имоти, върху които имат право на собственост или им е учредено вещно право на ползване.

Всички данъци могат да бъдат заплатени на касите в Общинска данъчна служба или по банков път.

Банковите сметки са публикувани в сайта на общината www.silistra.bg в меню „Административно обслужване”, Център „Местни данъци и такси”, Информация.

Общинска данъчна служба уведомява, че до 30.04.2010 г. касите ще работят с удължено работно време, от 08.00 до 18.00 часа, с прекъсвания от 10:00 – 10:15ч. и от 16:00 – 16:45ч.

Салонът за приемане на декларации запазва досегашното си работно време - от 08:00 – 16:00ч.

Телефони за информация: 086/ 816 291, 086/ 816 237.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=254
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=254