gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 20.06.2018 г.


Публикувано на 20 юни 2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1б/20.06.2018 г.

ДО:
А. В. А.

КВ. "ВЛАДИСЛАВОВО" БЛ. № 24, ВХ. 1, ЕТ. 6, АП. 28

ГР. ВАРНА

ДО:
Г. В. А.

УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" № 1, ЕТ. 7, АП. 32

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж "Част /17 кв. м/ от сезонна сграда с обща ЗП 52 кв. м", находящ се в ПИ с идентификатор 66425.507.216 по КККР на гр. Силистра е съставен Констативен акт № 8/21.05.2018 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл.225 а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Констативен акт № 8/21.05.2018 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 20.06.2018 г.

Настоящето съобщение беше залепено на строежа и на таблото в сградата на Община Силистра на 20.06.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2540
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2540