gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №ЗК-871 / 26.07.2018 г.


Публикувано на 26 юли 2018 г.


ДО
ИВАНКА КОЛЕВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
ул. "Васил Априлов" № 1а ет. 4 ап. 15
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1031 / 26.07.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Васил Априлов" № 1а ет. 4 ап. 15, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00168U J.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-
871
гр.Силистра
26.07.2018г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1031 от 21.06.2018г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 189, изменение на ПУП - план за регулация за УПИVII189 в кв. 20 по плана на с. Казимир.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2564
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2564