gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №58 / 30.07.2018 г.


Публикувано на 01 август 2018 г.


ДО
Неизвестен собственик на поземлен имот № 66425.50
0.3149
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 58
/30.07.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по КРНИ на гр. Силистра няма данни за собственика на имота.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 58

гр. Силистра 30
.07.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - план за регулация за УПИ ХІ-3149,3152,3153,3154,3161 в кв. 19 А по плана ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2566
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2566