gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №54 / 09.07.2018 г.


Публикувано на 28 август 2018 г.


ДО
СТАНИМИР РУМЕНОВ РУСЕВ
ул. "Средна гора" № 43 ет. 3 ап. 9
гр. Варна

Настоящото съобщение № 54/28.08.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Варна, ул."Средна гора" № 43 ет. 3 ап. 9 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 0018YE V

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 54
гр. Силистра 09.07.2018г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 530, план за регулация на УПИ V 530в кв. 117 по плана на с. Бабук, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2585
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2585