gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №ЗК-1377 / 27.09.2018 г.


Публикувано на 26 септември 2018 г.


ДО
Иванка Димитрова Димитрова
и Димитър Ненчев Димитров
ул. "Добри Войников" № 13
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1377/27.09.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Добри Войников" № 13, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00IGG3 A.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-1377
гр.Силистра 27.09.2018г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1377 от 22.08.2018г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на ПУП - план за регулация за УПИVIIIза гаражи и обществено обслужванев кв. 278, ЦГЧ - гр. Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2603
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2603