gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 26 октомври 2018 г.


Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен "ПУП - парцеларен план за поземлен имот № 66425.507.37 по КК и КР за гр. Силистра, община Силистра, местност "Орта Борун"

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2619
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2619