gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №ЗК-1576 / 02.11.2018 г.


Публикувано на 02 ноември 2018 г.


ДО
Стоян Христов Христов
ул. "Кълъраш" № 32 ет. 1 ап. 2
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1576/02.11.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Кълъраш" № 32 ет. 1 ап. 2, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00INS7 X.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-
1576
гр.Силистра
02.11.2018г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1576 от 05.10.2018г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 530, изменение на план за регулация за УПИ IV-530 и V-530в кв. 117, по плана на с. Бабук, община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2623
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2623