gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №78 / 26.11.2018 г.


Публикувано на 04 декември 2018 г.


ДО
Неизвестен собственик на
ПИ 66425.500.3154 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото Обявление №78/26.11.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е неизвестен.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 78
гр. Силистра 26.11.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -изменение на план за регулация за УПИ ІХ-3149,3152,3153,3154,3161, в кв. 19А по плана на ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2644
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2644