gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №75 / 07.11.2018 г.


Публикувано на 04 декември 2018 г.


ДО
Н. Н. Н.
ул. "Хан Крум" № 2
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00IVU4 4.

O Б Я В Л Е Н И Е
75
гр. Силистра
07.11.2018г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ПР за УПИ XXХI1558, кв. 150, извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2652
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2652