gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №098 / 27.11.2018 г.


Публикувано на 27 ноември 2018 г.


ДО
С. С. Х.
ул. "Филип Тотю" № 153
гр. Силистра

Настоящото Съобщение № 098/27.11.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс , т.к. заинтересуваните лица не са намерени на посочения адрес.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ­­­­098

гр. Силистра 27
.11.2018 г.

Община - Силистра СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 098 от 27.11.2018 г. на Селяйдин Салим Хабил за строеж на "Изграждане на сградно водопроводно отклонение за жилищна сграда в ПИ 66425.502.52 по КККР на гр. Силистра" ,в ПИ №66425.502.52 по КККР на гр. Силистра, ул. "Велес"№14.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до началника на РДНСК-СЦР, гр. Русе, ул."Отец Паисий" № 5, п.к. 44 в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2665
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2665