gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №79 / 26.11.2018 г.


Публикувано на 07 януари 2019 г.


ДО
"ДП - Инвест" ЕООД
ул. "Сухата река" № 13А
гр. Добрич

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Сухата река" № 13А, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00IVZE J.

O Б Я В Л Е Н И Е
079
гр. Силистра
26.11.2018г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПРЗ и ПС за УПИ XV за "Лесил" АД, кв. 17 и УПИ III за бетонов център, кв. 22 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2670
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2670