gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 19 декември 2018 г.


Община Силистра, на основание чл. 28б, ал. (4) от ППЗСПЗЗ обявява, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за имоти в местността "КЪРКЪМА", землище на с. Айдемир, общ. Силистра, който е изложен в сградата на общината.

На основание чл. 28б, ал. (5) от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2673
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2673