gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР


Публикувано на 16 януари 2019 г.


Необходими документи:

-         Автобиография;

-         Мотивационно писмо;

-         Копие от диплома за завършено средно образование;

-         Заявление по образец;

 

Образец на заявлението се получава от деловодството на Община Силистра. Документът  може да изтеглите  и от  интернет страницата на Общината на адрес:www.silistra.bg

Изисквания към кандидатите:

-         Завършено средно образование;

-         Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

-         Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

-         Владеене на езика на общността;

-         Комуникативни умения;

-         Компютърна грамотност (MS Word, Internet);

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 15.02.2019 г.

Документите се подават в деловодството на Община Силистра

 

Кратко описание на длъжността "Здравен медиатор"

-         Работа с клиенти и подпомагане  при получаване на достъп до здравни услуги.

-         Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби, придружаване.

-         Работа с общо практикуващите лекари и други здравни специалисти, с цел повишаване на имунизационния статус на децата.

-         Подпомагане при попълване на различни документи.

-         Участие в организиране на здравни профилактични дейности и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията "здравен медиатор" можете да намерите на страницата: www.zdravenmediator.net


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2675
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2675