gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №2 / 08.01.2019 г.


Публикувано на 06 февруари 2019 г.


ДО
И. Ж. А. и И. Д. А.

ул."Хан Кубрат" №4,ет.5,ап.15

гр. Силистра

Настоящото Обявление №2/08.01.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. ."Хан Кубрат" №4,ет.5,ап.15, видно от известие за доставяне № 00J7PI Q.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2

гр. Силистра 08.01.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - план схема за ПИ66425.501.4671 по КККР на гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2693
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2693