gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №69 / 11.01.2019 г.


Публикувано на 06 февруари 2019 г.


ДО
К.Д.ЙО.

гр. Силистра

ул." Кълъраш"№35
ет.4,ап.16

Настоящата Заповед №ЗК-69/11.01.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-69
гр. Силистра 11.01.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен "ПУП - изменение на план за регулация на УПИ XXXI 1558 за производствена и складова база , кв. 150, извън ЦГЧ - гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2698
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2698