gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 25 февруари 2019 г.


Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че е изработен "ПУП - ПП за изграждане на трасе за подземна оптична мрежа за нуждите на "Нетуоркс - България" ЕООД в землищата на с.Калипетрово, с.Българка, с.Срацимир, с.Главан и с.Богорово, община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

Приложение


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2724
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2724