gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността: Началник отдел "Инфраструктура и околна среда" към Община Силистра


Публикувано на 25 февруари 2019 г.


СПИСЪК
за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността:
Началник отдел "Инфраструктура и околна среда"
към Община Силистра

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/, комисията, определена да проведе конкурсната процедура за длъжността Началник отдел "Инфраструктура и околна среда" при Община Силистра, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

Допуснатите кандидати следва да се явят на конкурс на 11.03.2019 г. /понеделник/от 13:30 часа в стая 217 в сградата на Община Силистра на ул. С. Велики № 33, етаж 2.

Провеждането на конкурса, ще премине в следния ред:

  1. Решаване на тест /чл. 24, т. 1 от НПКДС/, включващ въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността от 13. 30 часа на 11. 03. 2019 г.
  2. Провеждане на интервю в същия ден, непосредствено след излизане на резултатите от теста.

II. Недопуснати кандидати до конкурса - няма.

Тестът ще съдържа въпроси от следните нормативни актове:

Административнопроцесуален кодекс, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за администрацията, Закон за устройство на територията, Закон за управление на водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове/загл.изм.-ДВ, бр.22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г./, Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Председател на конкурсната комисия: /п/
Ростислав Павлов - Секретар


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2725
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2725