gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-295 / 14.02.2019 г.


Публикувано на 15 март 2019 г.


ДО
"ДМ-Инвест"ЕООД
Ул."Суха река " №13-а
гр. Добрич

Настоящата Заповед №ЗК-295/14.02.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-295
гр. Силистра 14.02.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект ПУП - изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XV за производствена и складова база, кв. 17, УПИ III за бетонов център, кв.22 по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2773
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2773