gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №9 / 19.02.2019 г.


Публикувано на 18 март 2019 г.


ДО
П.И.И. собственик на
ПИ 66425.501.1159 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото Обявление № 9/19.02.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне №00JKVG 7 не получено от лицето.

 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 9
гр. Силистра 19.02.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

 1."ПУП - план за застрояване за УПИ ІV-1158 и УПИ VІ-1160, кв.101 по плана на гр.Силистра, Община Силистра".

 2. Инвестиционен проект за "изграждане на част от жилищна сграда и пристройка към нея за обособяване на търговски обект и надстройка на един етаж в УПИ ІV 1158, кв. 101 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2775
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2775