gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление за замяна на недвижими имоти в град Силистра


Публикувано на 23 септември 2010 г.


Обявление за замяна на недвижими имоти в гр. Силистра

Публикувано на: 23 септември 2010 г., четвъртък
Валидно до: 22 октомври 2010 г., петък

На основание чл. 40, ал. 2, т. 1 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило писмо - намерение вх. № 3734/ 01.12.2009 год. от Красимир Николов Маринов от гр. Силистра, живущ на ул. „София” № 38, за замяна на собствени имоти с имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Силистра, ул. „Шар планина” № 54 и 56

открива процедура по извършване на замяна на недвижими имоти, актувани с актове за частна общинска собственост № 591 и 592 от 12.01.1999 г., представляващи части от поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр. Силистра №, № 66425.500.3464 и 66425.500.3465, участващи в урегулиран поземлен имот І (първи), отреден за имоти №, № 3463, 3464 и 3465 в кв. 3 А по плана за регулация на Централна градска част на гр. Силистра, с площ съответно 165 кв. м и 60 кв. м, заедно с построените в тях полумасивни едноетажни жилищни сгради със ЗП съответно 104 кв. м и 60 кв. м.с

едностаен апартамент № 5 със ЗП 40, 78 кв. м, находящ се в гр. Силистра, ул. „Кълъраш” № 21, ет. 2, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения и едностаен апартамент № 5 със ЗП 45, 73 кв. м, находящ се в гр. Силистра, ул. „Седми септември” № 19, вх. В, ет. 2, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, собственост на Красимир Николов Маринов и Галя Петрова Маринова, съгласно нот. Актове №, № 65 от 17.03.2008 г., том ІІІ, , рег. № 2155, н. дело № 222/ 2008 г. и 46 от 10.04.2008 г., том ІV, , рег. № 3506, н. дело № 332/ 2008 г.

За допълнителна информация: тел. 086/816-282 – Неделчева.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=279
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=279