gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 15/ 09.04.2019 г.


Публикувано на 12 април 2019 г.


ДО
"Валентин- 92-Валентин Маринов"
гр. Силистра
ул." Индустриална зона -Запад" ПЗ-Запад

 Настоящото Обявление № 15/09.04.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е неизвестен.  

 ОБЯВЛЕНИЕ

№ 15
гр. Силистра  09.04.2019 г.

 Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен  проект: " ПУП - ПР на УПИ VII 479в в кв. 4 ПЗ"Запад", гр. Силистра , общ. Силистра."

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2816
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2816