gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №18 / 08.05.2019 г.


Публикувано на 08 май 2019 г.


ДО
Неизвестен собственик
на ПИ №66425.501.2842
по КККР на гр. Силистра

Настоящото Обявление №18/08.05.2019 г. се поставя на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. съгласно КРНИ собственика е неизвестен.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18
гр. Силистра 08.05.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ V-2841 и УПИ-2839,2840, кв.77 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2835
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2835