gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 19/ 13.05.2019


Публикувано на 07 юни 2019 г.


ДО
С.А.О.
Гр.Силистра
ул."Петър Бояджиев" № 23

 

Настоящото Обявление №19/13.05.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Петър Бояджиев" № 23, видно от известие за доставяне№00K09J 5 

 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19
гр. Силистра  13.05.2019 г.

 

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ II-1995,1996 в кв.167 извън ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2885
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2885