gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №25 / 19.06.2019 г.


Публикувано на 24 юни 2019 г.


ДО
"А.-14"ООД
гр.Силистра
ул.ПЗ"Запад"

Настоящото Обявление №125/19.06.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Петър Бояджиев" № 23, видно от известие за доставяне№00K09J 5

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 25
гр. Силистра 19.06.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен " Подробен Устройствен План / ПУП/-Изменение на план за регулация и застрояване/ИПРС/ за УПИ XXзаС.Е.П.Водно стопанство,по плана на ПЗ"Запад"гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2891
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2891