gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1047 / 14.06.2019 г.


Публикувано на 24 юни 2019 г.


ДО
"В.М.Н."В.М.Н.-92-В"
ПЗ"Запад"
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1047/14.06.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ЗК-1047
гр. Силистра 14.06.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект : " Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII 479 в кв.4,ПЗ " Запад",гр. Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2893
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2893