gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява за инвестиционно предложение


Публикувано на 05 февруари 2011 г.


О Б Я ВА

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (в т.ч. и компостиране на зелени отпадъци)” в имоти с номера: №66425.14.32,  №66425.14.122 по КК на землището на гр. Силистра, местност ”Седми пост”.Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Силистра или в МОСВ, “ул.”Уилям Гладстон” №67гр.София 1000

02.02.2011г.
гр.Силистра

ЗА КМЕТ: М. Пенчев
На основание Заповед №130/31.01.2011г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=293
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=293