gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление - Община Силистра, на основание чл.128, ал.(2) от ЗУТ


Публикувано на 17 март 2011 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра, на основание чл.128, ал.(2) от ЗУТ,  съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ на част от местността „Меджиди Табия” в землището на гр.Силистра.

На основание чл.128, ал.(5) от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=294
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=294