gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление - Община Силистра, на основание чл.128, ал.2 и ал.12 от ЗУТ


Публикувано на 17 март 2011 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра, на основание чл.128, ал.2 и ал.12 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен ПУП парецеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите  на урбанизираните територии за обект: „Преносен газопровод  високо налягане и АГРС Силистра” през имоти по КВС на с.Главан, с.Богорово, с.Срацимир, с.Българка, с.Бабук, с.Майор Ценович, с.Калипетрово, гр.Силистра, Община Силистра, Област Силистра.

На основание чл.128, ал.(5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=295
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=295