gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява за инвестиционно предложение


Публикувано на 01 април 2011 г.


О Б Я В А

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./,

У В Е Д О М Я В А М:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Силистра като бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна програма „Регионално развитие”, има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Силистра, Община Силистра”. Обектът ще се изгражда в имот частна общинска собственост (акт №4332/14.12.2007г.) с идентификатор 66425.501.3164 по Кадастралната карта на гр. Силистра (ул. „Капитан Кръстев”, в жилищен квартал „Дунав” на гр. Силистра).
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Силистра или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, №20, пощенски код 7000.

31.03.2011 г.
гр. Силистра

За Кмет: Милен Пенчев
на основание заповед № 333/15.03.2011г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=298
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=298