gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №35 / 23.08.2019 г.


Публикувано на 09 септември 2019 г.


ДО
Д. Е. Д.
ул."Патриарх Евтимий" №47
гр. Силистра

Настоящото Обявление №35/23.08.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Патриарх Евтимий" №47.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 35

гр. Силистра 23.08.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация/ПР/ за УПИ - 188,189, и УПИ ХІХ-190 в кв. 26 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2995
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2995