gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №84 / 08.10.2019 г.


Публикувано на 25 октомври 2019 г.


ДО
А. М. Б.
И
С. М. Б.
С. КАЛИПЕТРОВО
УЛ. "КРАСНА ПОЛЯНА" № 12 ЕТ. 2, АП. 3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
84
гр. Силистра
08.10.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 84 / 08.10.2019 г. на Община Силистра за строеж на "Жилищна пристройка на един етаж с мансарда и пристройка към жилищна сграда за фризьорски салон" от ПИ № 66425.501.1081 на КК и КР на гр. Силистра, ул. "Иван Василев" № 50.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Главен архитект:
/арх. М. Неделчев/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3036
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3036