gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №53 / 15.10.2019 г.


Публикувано на 13 ноември 2019 г.


ДО
П.П.П.
Гр.Силистра
ул."Охрид" № 3

Настоящото Обявление №53/15.10.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Охрид" № 3, видно от известие за доставяне №00LRBJ Z

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 53

гр. Силистра 15.10.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на- план за регулация на УПИ V-2786, 8837,кв.30 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, община Силистра"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3073
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3073