gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №56 / 15.10.2019 г.


Публикувано на 27 ноември 2019 г.


ДО
П. И. Г.
ж.к. Юг № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7
с. Айдемир
Общ. Силистра

Настоящото Обявление № 56/15.10.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закова за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес с. Айдемир, общ. Силистра, ж.к. ЮГ № 3, вх. Б, ет.3, ап. 7, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00LRT6 4.

О Б Я В Л Е Н И Е
56
гр. Силистра
15.10.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на улична отсечка ОТ 671, ОТ 672 и ОТ 673 и улична отсечка между ОТ 678 и ОТ 679 и изменение на план за регулация за част от кв. 242 по плана на с. Айдемир, общ. Силистра".

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3078
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3078