gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТЕНИ ДЪЛГОСРОЧНА И КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 20 декември 2019 г.


Общинска дългосрочна и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, в съответствие с НПДЕВИ

Презентация на програмата пред Общинския съвет на Община Силистра

Протокол №22 на Общински съвет-Силистра

Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от зее и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от зее и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Силистра

Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ на Община Силистра

Отчет за изпълнение на задълженията по ЗЕВИ на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3100
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3100