gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 21 януари 2020 г.


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация / ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, Община Силистра - І етап".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.

* Приложение


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3127
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3127