gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Отчет за работата на администрацията на Община Силистра за 2019 г., съгласно управленската програма за развитие - мандат 2015-2019 г.


Публикувано на 03 февруари 2020 г.


Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на  Програмата за управление. Настоящият отчет представя работата на  Кмета на община Силистра  д-р Юлиян Найденов и ръководената от него Общинска администрация, като обхваща периода на  управление през календарната 2019г , през мандат 2015-2019 г.

Отчетът представя  подробна информация за работата на администрацията и  е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните  дирекции, отдели и структурни звена на Община Силистра.

Програмата за управление за изминалия мандат, основните принципи на работа на кмета и ръководената от  него Общинска администрация се основаваха на:

съвременна инфраструктура; привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда; атрактивна образователна инфраструктура; условия за  спорт и творчество, социална подкрепа и съдействие; богат културен календар; туристически атракции.

Отчети:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3145
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3145