gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-231 / 05.02.2020 г.


Публикувано на 13 февруари 2020 г.


ДО
В. К. В.
А.В.В.
Собственици на ПИ66425.501.2753
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-231/05.02.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-231
гр. Силистра 05.02.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП -ПРЗ план за регулация и застрояване на УПИ І-3199, кв. 86 извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3158
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3158